Υποβολή Πλήρους Άρθρου και Διορθωμένης Περίληψης

Οδηγίες Συγγραφής Πλήρους Άρθρου

Η υποβολή του πλήρους κειμένου της εργασίας είναι προαιρετική και απαιτείται μόνο για τη συμπερίληψη στα πρακτικά του Συνεδρίου. Δεκτές γίνονται πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες. Επισημαίνεται ότι ο / η κάθε σύνεδρος δικαιούνται να πραγματοποιήσει μέχρι και 2 εισηγήσεις.
Η πρώτη σελίδα περιλαμβάνει την περίληψη του άρθρου καθώς και λέξεις-κλειδιά. Το εύρος της περίληψης ορίζεται από 250 έως 350 λέξεις. Ο αριθμός των λέξεων-κλειδιά ορίζεται από 3 έως 6.
Οι υπόλοιπες σελίδες περιλαμβάνουν το κυρίως κείμενο και τη λίστα των αναφορών. Το εύρος του κυρίως κειμένου (ήτοι του συνολικού κειμένου εξαιρουμένων της περίληψης και της λίστας των αναφορών) ορίζεται από 3.500 έως 5.000 λέξεις. Η έκταση του συνολικού κειμένου ορίζεται στις 12 σελίδες κατά μέγιστο.
Οι ενότητες και οι υπο-ενότητες των κειμένων είναι αριθμημένες.
Οι υποσημειώσεις περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες, είναι αριθμημένες και τοποθετούνται εντός του κειμένου, στην οικεία σελίδα.
Οι πίνακες, τα διαγράμματα, οι χάρτες και οι εικόνες τοποθετούνται, με αύξουσα αρίθμηση, τίτλο και πηγές, εντός του κειμένου.
Η αρίθμηση (όπου απαιτείται) είναι αραβικής μορφής (1, 2, 3, … / 1.1., 1.2., 1.3, …).
Οι αναφορές παρατίθενται σε συνοπτική μορφή στο κυρίως κείμενο ως εξής: επώνυμα συγγραφέων (στην πρωτότυπη γλώσσα), έτος δημοσίευσης και αριθμός σελίδας (εφόσον χρειάζεται). Ο αριθμός σελίδας παρατίθεται εφόσον το σημείο του κειμένου έχει παρθεί αυτολεξεί από το αναφερόμενο κείμενο.
Οι αναφορές παρατίθενται σε πλήρη μορφή στη λίστα των αναφορών ως εξής και κατά περίπτωση: επώνυμο και αρχικό ονόματος συγγραφέων (στην πρωτότυπη γλώσσα), έτος δημοσίευσης, τίτλος κειμένου, επώνυμο και αρχικό ονόματος επιμελητών, τίτλος περιοδικού ή βιβλίου, τόμος και σελίδες περιοδικού, τόπος έκδοσης και εκδοτικός οίκος, σελίδες βιβλίου. Η παράθεση γίνεται αλφαβητικά, ως προς το επίθετο του / της πρώτου / πρώτης συγγραφέα. Οι ελληνόγλωσσες και οι ξενόγλωσσες αναφορές παρατίθενται ξεχωριστά.
Η μορφοποίηση των περιθωρίων των σελίδων ορίζεται να είναι η κανονική (επάνω: 2,54 εκ., κάτω: 2,54 εκ., αριστερά: 1,91 εκ, δεξιά: 1,91 εκ.).
Η γραμματοσειρά του κειμένου ορίζεται να είναι η Tahoma, με μέγεθος 10 στιγμών και με διάστιχο 1 γραμμής (μονό). Εξαιρούνται ο τίτλος του άρθρου και οι τίτλοι των επιμέρους ενοτήτων οι οποίοι ορίζονται να έχουν γραμματοσειρά μεγέθους 11 στιγμών και έντονη γραφή (bold).
Η στοίχιση του κειμένου είναι πλήρης (justified). Εξαιρείται ο τίτλος του άρθρου του οποίου η στοίχιση είναι κέντρο (center).

Οδηγίες Υποβολής Πλήρους Άρθρου

Το αρχείο άρθρου πρέπει να είναι τύπου doc ή docx. Επισυνάπτεται πρότυπο (template) άρθρου τo οποίο οι συγγραφείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Κατά την υποβολή του άρθρου, οι συγγραφείς θα πρέπει να δηλώνουν στο ειδικό πεδίο, τον Αύξοντα Αριθμό Περίληψης (ΑΑΠ) που έλαβαν κατά την υποβολή της περίληψης.
Επισημαίνεται ότι τα ονόματα και οι ιδιότητες των συγγραφέων συμπληρώνονται εντός της ιστοσελίδας, στα ειδικά πεδία τα οποία έχουν διαμορφωθεί. Ως συγγραφέας επικοινωνίας νοείται εκείνος / η ο /η οποίος /α θα μεταφορτώσει το άρθρο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι συγγραφείς των κειμένων τα οποία πρόκειται να δημοσιευθούν στα πρακτικά του Συνεδρίου διατηρούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των κειμένων τους, δίνοντας στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου το δικαίωμα της πρώτης δημοσίευσης. Τα δημοσιευμένα κείμενα πρόκειται να διατεθούν με άδεια  Creative Commons 4.0. Σύμφωνα με την εν λόγω άδεια, τα δημοσιευμένα κείμενα μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα, με αναφορά στους συγγραφείς και στην έκδοση των πρακτικών, για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς.
Τα ονοματεπώνυμα καθώς και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των στόχων του. Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου ως υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων τα οποία συλλέγονται ακολουθεί το Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Οδηγίες Υποβολής Διορθωμένης Περίληψης

Παρακαλούνται και οι σύνεδροι που επιθυμούν να υποβάλλουν διορθωμένη περίληψη να χρησιμοποιήσουν την παρακάτω φόρμα δηλώνοντας τον Αύξοντα Αριθμό Περίληψης (ΑΑΠ) που έλαβαν κατά την υποβολή της αρχικής περίληψης.

 

Φόρμα υποβολής

Re-order Όνομα Επώνυμο Οργανισμός Παρουσίαση άρθρου Βάρος Λειτουργίες
Ο υποβάλλων την περίληψη θα επιλέξει τον συγγραφέα που θα παρουσιάσει το άρθρο
περισσότερους συγγραφείς
Μόνο ένα αρχείο.
Όριο 20 MB.
Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.