Ειδική Συνεδρία Νέων Επιστημόνων

Η Οργανωτική Επιτροπή του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος, ΤΜΧΠΠΑ, 29/09/22 – 02/10/22) αποφάσισε τη διοργάνωση Ειδικών Συνεδριών Νέων Επιστημόνων.
Σκοπός των Ειδικών Συνεδριών Νέων Επιστημόνων είναι η παρουσίαση των ερευνητικών πονημάτων των νέων επιστημόνων και η συνακόλουθη λήψη εποικοδομητικών επισημάνσεων, στο πλαίσιο της διάδρασης με έμπειρους επιστήμονες, για τη συνέχιση της ερευνητικής δραστηριότητάς τους.
Η συμμετοχή στις Ειδικές Συνεδρίες Νέων Επιστημόνων προϋποθέτει:
•    την υποβολή περίληψης, στη βάση των προδιαγραφών οι οποίες έχουν τεθεί και με την επισήμανση της πρόθεσης συμμετοχής στις Ειδικές Συνεδρίες Νέων Επιστημόνων.
•    τη μη υπέρβαση του ηλικιακού ορίου των 35 ετών (μέγιστο έτος γέννησης: 1987) από κάποιο μέλος της συγγραφικής ομάδας.
•    τη μη κατοχή θέσης ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ ή Ερευνητή από κάποιο μέλος της συγγραφικής ομάδας
•    την αποδοχή της περίληψης από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου.
•    την υποβολή πλήρους κειμένου, στη βάση των προδιαγραφών οι οποίες έχουν τεθεί.
•    την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής στις Ειδικές Συνεδρίες Νέων Επιστημόνων (επισυνάπτεται σχετικό αρχείο).
Στην περίπτωση της μη πλήρωσης τουλάχιστον μιας από τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις Ειδικές Συνεδρίες Νέων Επιστημόνων, η υποβληθείσα περίληψη θα τεθεί προς αξιολόγηση για ενσωμάτωση στις Συμβατικές Συνεδρίες.
Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα συμμετοχής στις Ειδικές Συνεδρίες Νέων Επιστημόνων παρέχεται για όχι περισσότερα του ενός άρθρα ανά συμμετέχοντα / συμμετέχουσα.
Οι συγγραφείς καλούνται να υποβάλλουν περίληψη για συμμετοχή στις Ειδικές Συνεδρίες Νέων Επιστημόνων μέχρι και τις 17/04/22. Οι περιλήψεις θα αξιολογηθούν από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής. Εφόσον οι περιλήψεις γίνουν αποδεκτές, οι συγγραφείς πρέπει να υποβάλλουν το πλήρες κείμενο μέχρι και τις 17/07/22. Το πλήρες κείμενο θα αξιολογηθεί από τα μέλη της  Επιστημονικής Επιτροπής στη βάση των εξής ποιοτικών κριτηρίων:

  • πρωτοτυπία θέματος
  • ανάπτυξη ερευνητικών ερωτημάτων και τεκμηρίωση συμπερασμάτων
  • διάρθρωση κειμένου, σαφήνεια έκφρασης και επιστημονικός λόγος
  • πληρότητα και βάθος ανάλυσης

Η Επιστημονική Επιτροπή του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης προτρέπει τους / τις φοιτητές / φοιτήτριες, τους / τις υπ. διδάκτορες και τους / τις νέους / νέες διδάκτορες να συμμετάσχουν στις Ειδικές Συνεδρίες Νέων Επιστημόνων υποβάλλοντας περίληψη και πλήρες άρθρο με υλικό από διπλωματικές ή διδακτορικές διατριβές ή άλλες ερευνητικές προσπάθειες.
Τα τρία (3) καλύτερα άρθρα πρόκειται να λάβουν τιμητική βράβευση από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου. Τα πέντε (5) καλύτερα άρθρα πρόκειται να είναι υποψήφια προς δημοσίευση σε Ειδικό Τεύχος του Επιστημονικού Περιοδικού Αειχώρος (https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/index). Επισημαίνεται ότι η δημοσίευση των άρθρων στο Επιστημονικό Περιοδικό Αειχώρος προϋποθέτει την (εκ νέου) υποβολή τους, σύμφωνα με τις οικείες προδιαγραφές, προκειμένου να ακολουθηθεί η συνήθης διαδικασία κρίσης.
Πληροφορίες:
-    https://conferenceprd6.prd.uth.gr/
-    Γραμματεία Συνεδρίου: conferenceprd6@uth.gr, 2421074467 (Δρ. Μαρία Τσιάπα, ΔΕ – ΠΑ 10:00 – 14:00)