Ειδικές Συνεδρίες

Η Οργανωτική Επιτροπή του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος, ΤΜΧΠΠΑ, 29/09/22 – 02/10/22) σας προκαλεί στη διοργάνωση Ειδικής Συνεδρίας.  

Σκοπός των Ειδικών Συνεδριών είναι η εμβάθυνση επί συγκεκριμένης θεματικής η οποία εντάσσεται στο κεντρικό θέμα (Χωρικός και Αναπτυξιακός Σχεδιασμός: Προκλήσεις και Ευκαιρίες) και στους θεματικούς άξονες του Συνεδρίου. Οι Ειδικές Συνεδρίες μπορούν να διοργανωθούν είτε ως σειρά εισηγήσεων (4 ως 8) είτε ως επιμορφωτικά σεμινάρια σε εργαλεία και μεθόδους έρευνας. Η διοργάνωση μίας Ειδικής Συνεδρίας είναι εφικτή έπειτα από συνεννόηση με την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου και προϋποθέτει ειδικότερα:  

  • δήλωση πρόθεσης διοργάνωσης Ειδικής Συνεδρίας (επισυνάπτεται σχετικό αρχείο).
  • σαφή στόχευση και πλαίσιο διεξαγωγής.
  • επιβεβαιωμένη συμμετοχή συντονιστών / συντονιστριών και εισηγητών / εισηγητριών.
  • δυνατότητα συμπερίληψης επιπρόσθετων εισηγητών / εισηγητριών (κατόπιν συνεννόησης).  

Σε περίπτωση κατά την οποία η διοργάνωση της Ειδικής Συνεδρίας καταστεί μη εφικτή, οι επιμέρους εισηγήσεις οι οποίες θα έχουν υποβληθεί θα συμπεριληφθούν στις συμβατικές συνεδρίες.  

Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες για τη διοργάνωση Ειδικής Συνεδρίας καλούνται να υποβάλλουν σχετικό αίτημα στη γραμματεία του συνεδρίου μέχρι και τις 17/04/22 10/05/2022. Για την αποστολή του αιτήματος παρακαλούμε να χρησιμοποιηθεί η σχετική φόρμα.

Γραμματεία Συνεδρίου: conferenceprd6@uth.gr, 2421074467 (Δρ. Μαρία Τσιάπα, ΔΕ – ΠΑ 10:00 – 14:00)

Προγραμματισμένες ειδικές συνεδρίες:

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι βασικές πληροφορίες των ήδη προγραμματισμένων ειδικών συνεδριών. Η σελίδα θα ενημερώνεται συνεχώς με την προσθήκη νέων ειδικών συνεδριών. Για όσους/όσες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν με εισήγηση σε κάποια από τις ειδικές συνεδρίες παρακαλείσθε να εξετάσετε τις οδηγίες που περιέχονται σε κάθε μία από αυτές.

Ειδική Συνεδρία 1

Τίτλος Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός (ΘΑΛ ΧΩΡ 2)
Διοργάνωση

Ανέστης Γουργιώτης gourgiotis[at]uth.gr
Χάρης Κοκκώσης hkok[at]uth.gr
Ευάγγελος Ασπρογέρακας asprogerakas[at]uth.gr
Γιώργος Τσιλιμίγκας gtsil[at]aegean.gr

Περιγραφή

Η ειδική αυτή συνεδρία έχει μορφή σεμιναρίου μιας και θα γίνει παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος Θαλ Χωρ 2 από τους συμμετέχοντες του προγράμματος. Το Θαλ Χωρ 2 είναι ένα έργο διασυνοριακής συνεργασίας στρατηγικού χαρακτήρα και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020.
Στόχος του προγράμματος είναι η διατύπωση της στρατηγικής για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και η εκπόνηση θαλάσσιου χωροταξικού πλαισίου, για την Ελλάδα και την Κύπρο, όπως και δημιουργία βάσεων γεωχωρικών δεδομένων. Η ειδική αυτή συνεδρία θα εστιάσει τόσο στα αποτελέσματα του προγράμματος για τον κάθε εταίρο όπως επίσης και στην μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την σύνταξη των κειμένων πολιτικής για τον θαλάσσιο χώρο.

Συμμετοχή Οι συμμετοχές έχουν συμπληρωθεί

Ειδική Συνεδρία 2

Τίτλος Διαπεριφερειακές Επενδυτικές Ροές στην Ελλάδα
Διοργάνωση

Δημήτρης Καλλιώρας dkallior[at]uth.gr
Μαρία Τσιάπα mtsiapa[at]uth
Λευτέρης Τοπάλογλου etopaloglou[at]uowm.gr

Περιγραφή

Σκοπός της Ειδικής Συνεδρίας, είναι η συμβολή στην κατανόηση των σχέσεων και των αλληλεξαρτήσεων οι οποίες ενυπάρχουν μεταξύ των περιφερειών της Ελλάδας, μέσω της αποτύπωσης των διαπεριφερειακών επενδυτικών ροών και της διασύνδεσής τους με προσδιοριστικούς παράγοντες και εξωγενείς διαταραχές. Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι εισερχόμενες και οι εξερχόμενες εγχώριες και ξένες επενδυτικές ροές προς και από τις περιφέρειες της Ελλάδας, με πλαίσιο αναφοράς τις περιφέρειες της ΕΕ, της ΕΖΕΣ και του ΗΒ. Η εμπειρική ανάλυση αξιοποιεί στοιχεία σε επίπεδο επιχείρησης τα οποία έχουν παρθεί από τη βάση δεδομένων AMADEUS, έχουν συναθροιστεί σε επίπεδο περιφέρειας (NUTS 2 και NUTS 3) και σε επίπεδο κλάδου (NACE Rev2, 1-digit), και αποτιμώνται σε όρους κεφαλαίων μετόχων (shareholders’ funds). Τα στοιχεία καλύπτουν τη χρονική περίοδο 2010 – 2018 και η επεξεργασία τους απεικονίζεται χαρτογραφικά μέσω του καινοτόμου εργαλείου Flow Mapper. Τα άρθρα τα οποία πρόκειται να ενταχθούν στην προτεινόμενη Ειδική Συνεδρία έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Διαπεριφερειακές Σχέσεις στην Ευρώπη» («Interregional Relations in Europe» - IRiE), με φορέα χρηματοδότησης το ESPON.

Συμμετοχή Οι συμμετοχές έχουν συμπληρωθεί. Ωστόσο, είναι δυνατή η συμπερίληψη περιορισμένου αριθμού νέων εισηγήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να έρθουν σε επαφή με τους διοργανωτές της συνεδρίας και να δηλώσουν την πρόθεση συμμετοχής στη συνεδρία κατά την υποβολή της περίληψης (υπάρχει σχετικό πεδίο).

Ειδική Συνεδρία 3

Τίτλος

Η Οικιστική Διάχυση και οι επιπτώσεις της στον εξωαστικό χώρο :
Αναγνώριση, Ερμηνεία, και Εφαρμογές Σχεδιασμού

Διοργάνωση

Γιώργος Τσιλιμίγκας gtsil[at]aegean.gr
Ανέστης Γουργιώτης gourgiotis[at]uth.gr

Περιγραφή

Η ειδική αυτή συνεδρία θα έχει μορφή επιστημονικών παρουσιάσεων που θα εστιάζουν σε :
Α. Θεωρίες σχεδιασμού και πρακτικές :

  1. Οι Χωρικές Πολιτικές και ο Χωρικός Σχεδιασμός ως παράγοντες αποθάρρυνσης της οικιστικής διάχυσης.
  2. Χρήσεις Γης στον εξωαστικό χώρο και οι επιδράσεις τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.
  3. Οικιστική διάχυση στον εξωαστικό χώρο και παράγοντες υποβάθμισης.

Β. Μεθοδολογίες, εργαλεία, εφαρμογές :

  1. Ποσοτική απόδοση της οικιστικής διάχυσης με την χρήση γεωχωρικών δεδομένων και τηλεπισκόπησης.
  2. Αξιολόγηση της οικιστικής διάχυσης και των χαρακτηριστικών της (spatial metrics).
  3. Τυπολογίες της οικιστικής διάχυσης και οι επιπτώσεις τους στον εξωαστικό χώρο (περιαστική, παρόδια, παράκτια κλπ).
Συμμετοχή Η συνεδρία είναι ανοικτή για νέες συμμετοχές. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να έρθουν σε επαφή με τους διοργανωτές της συνεδρίας και να δηλώσουν την πρόθεση συμμετοχής στη συνεδρία κατά την υποβολή της περίληψης (υπάρχει σχετικό πεδίο).

Ειδική Συνεδρία 4

Τίτλος

Ψηφιακές υποδομές, καινοτόμες εφαρμογές, μεγάλα δεδομένα και χωρικός σχεδιασμός

Διοργάνωση

Αναστασία Πανώρη apanori[at]plandevel.auth.gr
Νίκος Γαβανάς ngavanas[at]uth.gr

Περιγραφή Η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη εκφράζεται μέσα από διάφορες καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες οι οποίες εφαρμόζονται ευρέως στο χωρικό σχεδιασμό. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή των ευφυών πόλεων, οι οποίες προσπαθούν να βελτιστοποιήσουν τις λειτουργίες τους προς επιχειρήσεις, κατοίκους και επισκέπτες. Ο τεράστιος όγκος δεδομένων που παράγεται συνεχώς μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την έξυπνη αυτοματοποίηση των μετακινήσεων, έχει συνδυαστεί αποτελεσματικά με νέα εργαλεία συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων. Το γεγονός αυτό δημιουργεί προκλήσεις και προοπτικές τόσο για την καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών των χωρικών συστημάτων όσο και για την αντιμετώπιση και διαχείριση των σύνθετων και πολυεπίπεδων προβλημάτων τους. Η αποτελεσματική ενσωμάτωση αυτών των νέων τεχνολογιών στις διαδικασίες του χωρικού σχεδιασμού είναι απαραίτητο στοιχείο της συστημικής προσέγγισης που απαιτείται για την κατανόηση των επιπτώσεων και των προοπτικών τους στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης. Σκοπός της παρούσας συνεδρίας είναι να αναδείξει τους τρόπους με τους οποίους οι νέες τεχνολογίες και τα μεγάλα δεδομένα μπορούν να ενισχύσουν διαδικασίες χωρικού σχεδιασμού που άπτονται στους τομείς των ευφυών πόλεων και των μεταφορών, τόσο μέσω της ανάπτυξης εφαρμογών για ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και μέσω των δυνατοτήτων που προσφέρονται για το σχεδιασμό πιο τεκμηριωμένων πολιτικών.
Συμμετοχή Οι συμμετοχές έχουν συμπληρωθεί

Ειδική Συνεδρία 5

Τίτλος

Εφαρμογή νέων και εναλλακτικών προσεγγίσεων στην τουριστική ανάπτυξη

Διοργάνωση

Θεοδώρα Παπαθεοχάρη thpapath[at]uth.gr
Σπύρος Νιαβής spniavis[at]uth.gr
Χάρης Κοκκώσης hkok[at]uth.gr

Περιγραφή Η εξάρτηση της οικονομίας της χώρας από τον τουρισμό καθιστούν την απόδοση του τουριστικoύ τομέα εξαιρετικά σημαντική προκειμένου να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη των προορισμών. Η πρόσφατη κρίση υγείας κατέστησε σαφές ότι ο τουριστικός τομέας μπορεί να υποστεί μεγάλες απώλειες σε κοινωνικο-οικονομικούς όρους. Παράλληλα, η ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος με βάση το μοντέλο ‘ήλιος και θάλασσα’ έχει δημιουργήσει μια ανισορροπία στην κάλυψη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος από τις τουριστικές δραστηριότητες, προκαλώντας αυξανόμενες πιέσεις και υποβάθμισή του. Συνεπώς, η ανάγκη προς ένα εναλλακτικό, ανθεκτικό και βιώσιμο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης είναι επιτακτική. Στόχος της ειδικής συνεδρίας είναι να αναδείξει νέες προσεγγίσεις και καλές πρακτικές βιώσιμου τουρισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό λαμβάνοντας υπόψιν κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές παραμέτρους και ενσωματώνοντας το ρόλο των εμπλεκόμενων φορέων. Ζητήματα όπως η εποχικότητα, η κλιματική αλλαγή, η φέρουσα ικανότητα, η προστασία των φυσικών και των πολιτιστικών πόρων κτλ, θα συζητηθούν ως βασικές σύγχρονες προκλήσεις ενώ έμφαση θα δοθεί σε προτεινόμενες λύσεις και μελλοντικές τάσεις στο τουριστικό πρότυπο ανάπτυξης. Παράλληλα, η συζήτηση θα εστιάσει σε προορισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στους οποίους έχουν εφαρμοσθεί μέθοδοι και εργαλεία που στοχεύουν σε ένα μοντέλο βιιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού.
Στην ειδική συνεδρία θα συμμετάσχουν επιστήμονες και ειδικοί, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε θέματα σχεδιασμού και εφαρμογής τουριστικών πολιτικών και μπορούν να συμβάλουν με την εμπειρία τους μέσα από την εφαρμογή καλών πρακτικών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
Συμμετοχή Η συνεδρία είναι ανοικτή για νέες συμμετοχές. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να έρθουν σε επαφή με τους διοργανωτές της συνεδρίας και να δηλώσουν την πρόθεση συμμετοχής στη συνεδρία κατά την υποβολή της περίληψης (υπάρχει σχετικό πεδίο).

Ειδική Συνεδρία 6

Τίτλος

Χρήσεις γης: παλιές και νέες προκλήσεις για τον πολεοδομικό σχεδιασμό

Διοργάνωση

Γεωργία Γεμενετζή ggemenetzi[at]uth.gr
Δημήτρης Μέλισσας dmelissas[at]arch.ntua.gr

Περιγραφή Σκοπός της προτεινόμενης Ειδικής Συνεδρίας, με τίτλο «Χρήσεις γης: παλιές και νέες προκλήσεις προκλήσεις για τον πολεοδομικό σχεδιασμό», είναι η συμβολή στην κατανόηση των αδυναμιών, ασαφειών και προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο ρυθμιστικός-πολεοδομικός σχεδιασμός ως πλαίσιο καθορισμού των χρήσεων γης και η διατύπωση προτάσεων για την αποτελεσματικότερη επίλυσή τους. Ο έλεγχος των χρήσεων γης συνδέθηκε καταρχήν με τον έλεγχο της αστικής ανάπτυξης και την εύρυθμη λειτουργία των οικιστικών περιοχών και πιο πρόσφατα με την αρμονική συνύπαρξη του φυσικού περιβάλλοντος και κρίσιμων παραγωγικών δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα του δευτερογενούς τομέα. Είναι δεδομένο ότι οι χρήσεις γης εμφανίζουν συνεχή δυναμική ως αποτέλεσμα των μεταβαλλόμενων κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων και αναγκών. Νέες χρήσεις εισέρχονται στη χωρική οργάνωση των πόλεων και της υπαίθρου αναζητώντας τη συμβατότητά τους με τις υφιστάμενες, και άλλες τείνουν προς εξαφάνιση. Ταυτόχρονα, υπάρχουσες δραστηριότητες και συγκεντρώσεις, όπως οι εγκαταστάσεις SEVESO, οι άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις ή οι οικιστικές πυκνώσεις αναζητούν τη ρύθμιση της σχέσης τους με το ευρύτερο περιβάλλον. Το εγχείρημα καθορισμού των χρήσεων γης στο ελληνικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού χαρακτηρίζεται από την παράλληλη ύπαρξη πολλών νομοθετημάτων και διοικητικών διαδικασιών που οδηγούν σε ένα ‘ασφυκτικό’, και συχνά ασαφές, πλαίσιο ελέγχου των χρήσεων γης, αλλά και στην ανάγκη αντιστοίχισης τους με τις ποικίλες δραστηριότητες. Παρά τον εκσυγχρονισμό του θεσμού των χρήσεων γης (Π.Δ. 59/2018), οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο ρυθμιστικός-πολεοδομικός σχεδιασμός στη ρύθμιση των χρήσεων πολλαπλασιάζονται καθιστώντας αναγκαία την ανατροφοδότησή του με νέες ιδέες και εργαλεία.
Συμμετοχή Οι συμμετοχές έχουν συμπληρωθεί