Οδηγίες Παρουσίασης Εισηγήσεων

  • Time to read less than 1 minute

Οδηγίες για τους εισηγητές και τις εισηγήτριες

Η παρουσίαση της εκάστοτε εισήγησης διαρκεί αυστηρά 15 λεπτά. Οι εισηγητές / εισηγήτριες ειδοποιούνται από τον / την πρόεδρο της συνεδρίας 3 λεπτά πριν από την παρέλευση του χρόνου παρουσίασης. Έπειτα από το πέρας του χρόνου παρουσίασης, ο / η πρόεδρος της συνεδρίας δύναται να διακόψει την παρουσίαση. Έπειτα από την ολοκλήρωση του συνόλου των παρουσιάσεων της συνεδρίας διεξάγεται γενική συζήτηση (με ερωτήσεις, επισημάνσεις, τοποθετήσεις) την οποία συντονίζει ο / η πρόεδρος της συνεδρίας.

Παρακαλούνται οι εισηγητές και οι εισηγήτριες να προσέρχονται στην αίθουσα στην οποία διεξάγεται η συνεδρία τουλάχιστον 15 λεπτά πριν από την έναρξη της συνεδρίας προκειμένου να αποθηκεύσουν το αρχείο της παρουσίασης τους στον Η/Υ ο οποίος βρίσκεται στην αίθουσα. Το αρχείο της παρουσίασης πρέπει να είναι τύπου ppt., pptx. ή pdf. Σε κάθε αίθουσα υπάρχει συνάδελφος, πιστοποιημένος / η από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, για την παροχή οδηγιών και τεχνικής υποστήριξης.

Σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίασης, παρακαλείστε να ενημερώσετε έγκαιρα τη Γραμματεία του Συνεδρίου ή, κατά την ημέρα της παρουσίασης, τον / την πρόεδρο της συνεδρίας.

Οδηγίες για τους / τις προέδρους των συνεδριών

Οι πρόεδροι των συνεδριών παρακαλούνται να παρευρίσκονται στην αίθουσα διεξαγωγής της συνεδρίας τουλάχιστον 10 λεπτά πριν από την έναρξη της συνεδρίας προκειμένου να ελέγξουν αν όλες οι εισηγήσεις έχουν αποθηκευτεί στον Η/Υ ο οποίος βρίσκεται στην αίθουσα και να ενημερώσουν τους / τις εισηγητές / εισηγήτριες για τα ισχύοντα αναφορικά με το χρόνο παρουσίασης των εισηγήσεων.

Οι πρόεδροι των συνεδριών παρακαλούνται να κηρύσσουν την έναρξη της συνεδρίας στην προβλεπόμενη ώρα, να ειδοποιούν τους / τις εισηγητές / εισηγήτριες 3 λεπτά πριν από την εκπνοή του διαθέσιμου χρόνου παρουσίασης και να συντονίζουν τη γενική συζήτηση η οποία ακολουθεί την ολοκλήρωση του συνόλου των παρουσιάσεων της συνεδρίας.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης, παρακαλείστε να ενημερώσετε έγκαιρα τη Γραμματεία του Συνεδρίου προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία αντικατάστασής σας.