Υποβολή Περίληψης

Οδηγίες Υποβολής

Παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω φόρμα για την υποβολή των περιλήψεων. Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης συγγραφέων (μέχρι 6) πατώντας στο κουμπί "προσθήκη". Ενδέχεται να χρειαστεί λίγος χρόνος για την εμφάνιση των πεδίων καταχώρησης των υπολοίπων συγγραφέων. Επιπλέον, ο / η υποβάλλων / ουσα την εισήγηση θα πρέπει να επιλέξει το / τη συγγραφέα ο / η οποίος / α θα παρουσιάσει το άρθρο. Όσοι / ες επιλέξουν τη συμμετοχή στη συνεδρία των νέων επιστημόνων θα πρέπει να αναρτήσουν και τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που αναφέρεται στις σχετικές οδηγίες. Επιπρόσθετα, για άρθρα τα οποία θα παρουσιάστούν σε κάποια ειδική συνεδρία, παρακαλείσθε να δηλώσετε τον τίτλο της ειδικής συνεδρίας στο αντίστοιχο πεδίο.

Με την υποβολή της περίληψης θα σας αποσταλεί μήνυμα στο email επικοινωνίας που θα δηλώσετε στο αντίσοιχο πεδίο. Στο email θα περιέχεται ο Αύξων Αριθμός Περίληψης (ΑΑΠ). Παρακαλούμε αποθηκεύστε των αριθμό γιατί θα χρειαστεί να τον δηλώσετε κατά την υποβολή του πλήρους άρθρου. Παρακαλούμε ελέγξτε και το φάκελο ανεπιθυμήτων του ηλεκτροινκο ταχυδρομείου σας. Σε περίπτωση που δε λάβετε τον ΑΑΠ επικοινωνήστε με τη γραμματεία του συνεδρίου.

Προδιαγραφές συγγραφής περίληψης

Το αρχείο της περίληψης πρέπει να είναι τύπου doc ή docx. Επισυνάπτεται πρότυπο (template) περίληψης τo οποίο οι συγγραφείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν.
Επισημαίνεται ότι τα ονόματα και οι ιδιότητες των συγγραφέων δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στο αρχείο αλλά να συμπληρώνονται εντός της ιστοσελίδας, στα ειδικά πεδία τα οποία έχουν διαμορφωθεί. Ως συγγραφέας επικοινωνίας νοείται εκείνος / η ο /η οποίος /α θα μεταφορτώσει το άρθρο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Η πρώτη σελίδα περιλαμβάνει τον τίτλο και την περίληψη του άρθρου καθώς και λέξεις-κλειδιά. Το εύρος της περίληψης ορίζεται από 250 έως 350 λέξεις. Ο αριθμός των λέξεων-κλειδιά ορίζεται από 3 έως 6.
Η μορφοποίηση των περιθωρίων των σελίδων ορίζεται να είναι η κανονική (επάνω: 2,54 εκ., κάτω: 2,54 εκ., αριστερά: 1,91 εκ, δεξιά: 1,91 εκ.).
Η γραμματοσειρά της περίληψης ορίζεται να είναι η Tahoma, με μέγεθος 10 στιγμών και με διάστιχο 1 γραμμής (μονό). Εξαιρείται ο τίτλος του άρθρου ο οποίος ορίζεται να έχει γραμματοσειρά μεγέθους 11 στιγμών και έντονη γραφή (bold).
Η στοίχιση του κειμένου είναι πλήρης (justified). Εξαιρείται ο τίτλος του άρθρου του οποίου η στοίχιση είναι κέντρο (center).

Τα ονοματεπώνυμα καθώς και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των στόχων του. Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου ως υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων τα οποία συλλέγονται ακολουθεί το Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).